Regulamin

Ogólny_2

Uwaga dotycząca oprogramowania dostępnego w tej witrynie

Oprogramowanie udostępnione do pobrania z tego serwera ("Oprogramowanie") jest własnością Data Interchange Limited. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która towarzyszy lub jest dołączona do Oprogramowania ("Umowa Licencyjna"). Użytkownik końcowy nie będzie mógł zainstalować żadnego Oprogramowania, któremu towarzyszy lub które zawiera Umowę Licencyjną, chyba że najpierw wyrazi zgodę na warunki Umowy Licencyjnej.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania niezgodna z Umową licencyjną jest wyraźnie zabroniona przez prawo i może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego i karnego w zakresie dozwolonym przez prawo.

Z wyjątkiem przypadków określonych w ograniczonej gwarancji w ramach Umowy Licencyjnej, właściciel zrzeka się wszelkich innych gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności.

 

Uwaga dotycząca dokumentów dostępnych na tej stronie internetowej

Zezwolenie na korzystanie z Dokumentów (takich jak białe księgi, informacje prasowe, arkusze danych i FAQ) z tego serwera ("Serwer") jest udzielane pod warunkiem, że (1) poniższa informacja o prawach autorskich pojawi się we wszystkich kopiach i że pojawi się zarówno informacja o prawach autorskich, jak i niniejsza informacja o zezwoleniu, (2) korzystanie z takich Dokumentów z tego Serwera służy wyłącznie celom informacyjnym i niekomercyjnym lub osobistym i nie będzie kopiowane lub umieszczane na jakimkolwiek komputerze sieciowym lub emitowane w jakichkolwiek mediach, oraz (3) nie zostaną dokonane żadne modyfikacje jakichkolwiek Dokumentów. Wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować poważnymi postępowaniami cywilnymi i karnymi w zakresie dozwolonym przez prawo.

Data Interchange Limited nie składa żadnych oświadczeń o przydatności informacji zawartych w dokumentach i związanych z nimi grafikami opublikowanymi na tym serwerze do jakiegokolwiek celu. Wszystkie takie dokumenty i związane z nimi grafiki są dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji. Data Interchange Limited /lub jej odpowiedni dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. W żadnym wypadku Data Interchange Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty możliwości korzystania, danych lub zysków, czy to w ramach działań kontraktowych, zaniedbań lub innych działań deliktowych, wynikających z lub w związku z wykorzystaniem lub wykonaniem informacji dostępnych na tej stronie internetowej.

Dokumenty i związane z nimi grafiki opublikowane na tym serwerze mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Do informacji tu zawartych okresowo dodawane są zmiany.

 

Powiadomienia dotyczące oprogramowania, dokumentów i usług, które są dostępne na tej stronie internetowej

W żadnym wypadku Data Interchange Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w ramach powództwa kontraktowego, zaniedbania lub innych działań deliktowych, wynikających z lub w związku z wykorzystaniem lub działaniem oprogramowania, dokumentów, świadczeniem lub brakiem świadczenia usług, lub informacji dostępnych na tym serwerze.

 

Zawiadomienie o znakach towarowych

Data Interchange Limited uznaje wszystkie znaki towarowe, do których odwołują się informacje zawarte na tej stronie.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.