Regulamin

Ogólny_2

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ("WARUNKI"). KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z TEJ ANI ŻADNEJ INNEJ STRONY INTERNETOWEJ EPICOR ("STRONA").

Niniejsza Witryna składa się z różnych stron internetowych obsługiwanych przez firmę Epicor Software Corporation oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne ("Epicor").

Epicor upoważnia użytkownika do przeglądania i uzyskiwania dostępu do "Treści" w Witrynie ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami i Oświadczeniem o ochronie prywatności Epicor. "Zawartość" obejmuje całą zawartość i materiały dostępne za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi materiały, informacje, dzieła sztuki, grafiki, obrazy, tekst, oprogramowanie i dane. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich niniejszych Warunków oraz Oświadczenia o ochronie prywatności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy pisemnej umowy z klientem ("Umowa z klientem") zawartej z firmą Epicor, na mocy której użytkownik kwalifikuje się jako autoryzowany użytkownik, użytkownik nie może modyfikować, powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści w celach publicznych lub komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektronicznie (w tym między innymi poprzez skrobanie ekranu), mechanicznie, poprzez fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób bez zgody firmy Epicor lub właściciela praw autorskich. Dla celów niniejszych Warunków zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Zawartości na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować ani przygotowywać dzieł pochodnych Zawartości. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest w pełni zdolny i upoważniony do zawarcia niniejszej wiążącej umowy w imieniu swoim i każdej organizacji, w imieniu której może działać.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszych Warunków lub Oświadczenia o ochronie prywatności, nie może korzystać z Witryny. Jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z niniejszych Warunków, jego upoważnienie do korzystania z niniejszej Witryny automatycznie wygasa, a użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Treści.

Modyfikacja niniejszych Warunków i Treści

Firma Epicor zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, postanowień i powiadomień, na podstawie których Witryna jest oferowana w dowolnym momencie, dlatego należy okresowo zapoznawać się z Warunkami zamieszczonymi w Witrynie. Zawartość niniejszej Witryny może ulec zmianie bez powiadomienia.

Łącza do witryn osób trzecich

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych ("Witryny połączone"). Witryny połączone nie są kontrolowane przez firmę Epicor i firma Epicor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny połączonej, w tym między innymi za jakiekolwiek łącze zawarte w witrynie połączonej, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje witryny połączonej. Firma Epicor nie ponosi odpowiedzialności za transmisje internetowe ani inne formy transmisji otrzymywane z witryn połączonych. Firma Epicor udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody użytkowników, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia firmy Epicor dla danej witryny ani powiązania z jej sponsorem lub operatorem.

Zakaz użytkowania niezgodnego z prawem lub zabronionego

Jako warunek korzystania z Witryny użytkownik gwarantuje firmie Epicor, że nie będzie korzystał z Witryny w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną stronę. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek Treści w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany za pośrednictwem Witryny.
W ramach przykładu, a nie ograniczenia, użytkownik zgadza się, że podczas odwiedzania lub korzystania z Witryny będzie:
(a) nie będzie zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować lub grozić jakiejkolwiek osobie lub stronie lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i reklamy) innych osób;
(b) nie publikować żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby, o charakterze seksualnym, pornograficznym, wprowadzających w błąd, oszukańczych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia materiałów jakiegokolwiek rodzaju lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub naruszać lub naruszać prawa osób trzecich lub naruszać jakiekolwiek zobowiązania do zachowania poufności;
(c) nie reklamować ani nie oferować sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że Epicor uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie;
(d) nie przeprowadzać ani nie przesyłać ankiet, konkursów, piramid finansowych ani łańcuszków;
(e) zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody (i zgody Epicor);
(f) przestrzegać wszystkich wymogów, procedur i zasad firmy Epicor dotyczących odwiedzania i korzystania z Witryny oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
(g) nie podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nakładać, według wyłącznego uznania firmy Epicor, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę lub w inny sposób zakłócać działanie, w tym między innymi "zalewać" dowolną grupę postami; lub,
(h) nie przesyłać, nie publikować, nie wykorzystywać ani w żaden inny sposób nie udostępniać treści zawierających wirusy komputerowe lub inny uszkodzony kod komputerowy, pliki lub programy, które utrudniają korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego.
Firma Epicor nie ma obowiązku monitorowania korzystania ze swojej Witryny. Firma Epicor zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania i usuwania wszelkich materiałów z dowolnego źródła według własnego uznania.
Firma Epicor zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do dowolnej lub wszystkich swoich witryn internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, z dowolnego powodu, oprócz wszelkich innych praw i środków prawnych.

Firma Epicor zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub wniosków rządowych, a także do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania i zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Epicor.

Pokoje rozmów użytkowników

Firma Epicor może, ale nie jest zobowiązana, monitorować lub sprawdzać jakiekolwiek obszary Witryny, w których użytkownicy przesyłają lub publikują komunikaty lub komunikują się wyłącznie między sobą, w tym między innymi czaty, tablice ogłoszeń lub inne fora użytkowników, lub jakąkolwiek wymianę transakcji, ani nie jest zobowiązana do monitorowania lub sprawdzania treści takich komunikatów użytkowników. Firma Epicor nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań związanych z treścią takich wiadomości użytkownika, niezależnie od tego, czy wynikają one z praw autorskich, zniesławienia, prywatności, nieprzyzwoitości lub innych. Epicor zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości zawierających materiały uznane za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne.

Hasło i nazwa użytkownika

Dostęp do niektórych treści dostępnych w Witrynie może być kontrolowany hasłem. Rejestrując się w celu uzyskania konta, hasła i prawa do korzystania z chronionych części Witryny, użytkownik zaświadcza, że jest upoważnionym przedstawicielem swojej firmy z prawem do związania swojej firmy niniejszymi Warunkami (i wszelkimi dodatkowymi warunkami wymaganymi do uzyskania dostępu do treści kontrolowanych hasłem) oraz że nazwa użytkownika i hasło są unikalne dla użytkownika i/lub jego firmy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik jest świadomy, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Epicor w wyniku niewłaściwego użycia jego nazwy użytkownika, hasła lub konta.

Własność intelektualna

A. Prawa autorskie:
O ile nie wskazano inaczej, cała Zawartość Witryny jest chroniona prawami autorskimi na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i traktatów międzynarodowych, a prawa autorskie należą do firmy Epicor lub pierwotnego twórcy Zawartości. Firma Epicor rości sobie również prawa autorskie do wyglądu i działania Witryny, a także do wyboru, koordynacji i układu Zawartości.
Z wyjątkiem wszelkich ograniczonych licencji, które mogą być zawarte w niniejszym dokumencie lub w inny sposób udzielone na mocy Umowy z Klientem, użytkownik nie ma prawa do kopiowania Treści z Witryny, w tym pobierania lub drukowania, ani do rozpowszechniania materiałów w jakikolwiek sposób, w tym przesyłania ich w formie elektronicznej itp. Zezwolenie na korzystanie z materiałów w sposób inny niż dozwolony na mocy niniejszej Umowy musi zostać udzielone na piśmie przed ich wykorzystaniem.

B. Znaki towarowe i usługowe:
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki związane z produktami lub usługami w niniejszej Witrynie są własnością firmy Epicor lub jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych. Znaki te mogą być używane wyłącznie w sposób opisany w naszych Wytycznych dotyczących znaków towarowych lub za naszą wyraźną pisemną zgodą. Wytyczne dotyczące znaków towarowych znajdują się poniżej.

C. Inne prawa własności intelektualnej:
Niniejsza Witryna i jej Zawartość mogą być chronione innymi formami własności intelektualnej lub praw własności, takimi jak prawo patentowe i prawo tajemnicy handlowej. Epicor zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony swojej własności intelektualnej i praw własności w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z oprogramowania i baz danych

Korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, baz danych lub innej Zawartości dostępnej do pobrania przez Internet wiąże się z nieodłącznymi zagrożeniami, a firma Epicor ostrzega użytkownika, aby przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania, baz danych lub innej Zawartości upewnił się, że w pełni rozumie potencjalne zagrożenia (takie jak potencjalna infekcja systemu przez wirusy komputerowe). Jeśli użytkownik pobiera oprogramowanie lub bazy danych z Witryny ("Oprogramowanie") lub subskrybuje jakiekolwiek usługi oferowane za pośrednictwem Witryny, korzystanie z takiego Oprogramowania lub subskrypcja takich usług podlega warunkom powiązanej pisemnej Umowy z Klientem. Użytkownik nie może pobierać ani instalować Oprogramowania, ani korzystać z usług Epicor, chyba że jest stroną (lub użytkownikiem objętym) odpowiednią Umową z Klientem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych oprogramowania, danych i sprzętu oraz, z zastrzeżeniem obowiązującej Umowy z Klientem, przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z Oprogramowaniem, które może pobrać, do którego może uzyskać dostęp lub z którego może korzystać.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO I Z ZASTRZEŻENIEM ODPOWIEDNIEJ UMOWY Z KLIENTEM, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI, A TAKŻE DOSTĘP DO USŁUG EPICOR LUB KORZYSTANIE Z NICH JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE.

OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEŚLI W OGÓLE, WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ Z KLIENTEM. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W UMOWIE Z KLIENTEM, EPICOR NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA EPICOR I/LUB JEJ DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB INNE ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ WARTOŚCI FIRMY LUB PRZERWANIEM DZIAŁALNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA EPICOR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Zgłoszenia użytkowników

Firma Epicor nie chce otrzymywać od użytkownika informacji poufnych ani zastrzeżonych za pośrednictwem niniejszej Witryny, z możliwym wyjątkiem obszarów chronionych hasłem i/lub zabezpieczonych/zastrzeżonych. Z wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (które są objęte Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Epicor), wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty przesyłane lub publikowane przez użytkownika w Witrynie ("Komunikaty użytkownika") będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Epicor nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takiej Komunikacji użytkownika. Firma Epicor i wyznaczone przez nią osoby będą mogły swobodnie kopiować, ujawniać, wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować, włączać i w inny sposób wykorzystywać Komunikaty użytkownika oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne zawarte w nich elementy, bez żadnych zobowiązań wobec jakiejkolwiek strony, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Ponadto, wysyłając do firmy Epicor takie Komunikaty użytkownika, użytkownik zgadza się również, że firma Epicor może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki w dowolnym celu i w dowolny sposób według własnego uznania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich komunikatów, niezależnie od tego, czy są one przesyłane, publikowane, wysyłane pocztą elektroniczną lub przekazywane w inny sposób.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I O ILE NIE PRZEWIDZIANO INACZEJ W OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWIE Z KLIENTEM, TREŚCI I USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. W SZCZEGÓLNOŚCI EPICOR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. EPICOR NIE GWARANTUJE PONADTO JAKOŚCI, WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI TREŚCI LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY ANI TEGO, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W TEJ WITRYNIE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE WADY LUB NIEŚCISŁOŚCI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. TREŚCI I USŁUGI MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE, A EPICOR NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZOWANIA TREŚCI LUB USŁUG NA TEJ STRONIE ANI DO POWIADAMIANIA O ZMIANACH. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA EPICOR, JEJ DOSTAWCY ANI OSOBY TRZECIE WYMIENIONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, WTÓRNE LUB MORALNE (W TYM MIĘDZY INNYMI WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH, UTRATY WARTOŚCI FIRMY LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB TREŚCI LUB USŁUG ZAWARTYCH LUB DOSTĘPNYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA EPICOR ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Zgodność z przepisami eksportowymi

Oprogramowanie i inne Treści udostępniane na mocy niniejszych Warunków mogą podlegać przepisom i regulacjom Stanów Zjednoczonych w zakresie kontroli eksportu, a także przepisom kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik zgadza się nie przekazywać ani w żaden inny sposób nie eksportować takiego Oprogramowania lub Treści z naruszeniem takich przepisów, w tym między innymi do osób trzecich, które są rezydentami lub obywatelami krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych lub do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście osób objętych zakazem eksportu Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich stosownych przepisów i regulacji eksportowych, w tym przepisów i regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych właściwych jurysdykcjach, aby zapewnić, że Oprogramowanie, Zawartość lub cokolwiek związanego z Witryną nie jest eksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym wszystkich amerykańskich przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności ("Polityka prywatności") Witryny jest opublikowana na stronie głównej. Warunki Polityki Prywatności oraz wszelkie jej przyszłe modyfikacje lub zmiany zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków i podlegają niniejszym Warunkom.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejsza Witryna może zawierać stwierdzenia, szacunki lub prognozy, które stanowią "stwierdzenia dotyczące przyszłości" zgodnie z definicją zawartą w amerykańskich federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Ogólnie rzecz biorąc, słowa "wierzyć", "oczekiwać", "zamierzać", "szacować", "przewidywać", "projektować", "będzie" i podobne wyrażenia identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości, które generalnie nie mają charakteru historycznego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od historycznych doświadczeń firmy Epicor oraz naszych obecnych oczekiwań lub prognoz. Ryzyka te obejmują między innymi zdolność firmy Epicor do szybkiego opracowywania i wprowadzania nowych produktów; poleganie na produktach innych firm; poleganie na nowych technologiach i rynkach; terminową dostępność i akceptację rynkową nowych produktów i aktualizacji; wpływ konkurencyjnych produktów i cen; oraz wykrycie niewykrytych błędów w oprogramowaniu; a także inne ryzyka omówione w dokumentach naszej firmy składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), w tym w naszym Raporcie rocznym na formularzu 10-K, które są dostępne w SEC. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu ich sporządzenia. Epicor nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Język angielski

Niniejsze Warunki będą interpretowane wyłącznie zgodnie z językiem angielskim i znaczeniem jego terminów. W przypadku, gdy tłumaczenie niniejszych Warunków odbiega od wersji angielskiej, zastosowanie i moc wiążącą ma wyłącznie wersja angielska.

Zasady dotyczące loterii, konkursów, loterii fantowych, ankiet i podobnych promocji.

Wszelkie wyzwania, loterie, konkursy, loterie, ankiety lub podobne promocje udostępniane za pośrednictwem Witryny będą podlegać określonym zasadom, które są odrębne od niniejszych Warunków. Biorąc udział w takich loteriach, konkursach, loteriach, ankietach lub promocjach, użytkownik podlega tym zasadom, które mogą różnić się od warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Epicor zachęca do zapoznania się z obowiązującymi zasadami, które są powiązane z konkretną aktywnością, oraz do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która, oprócz niniejszych Warunków, reguluje wszelkie informacje przesyłane przez użytkownika w związku z takimi działaniami.

DMCA i roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. ("DMCA") przewiduje środki odwoławcze dla właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa wynikające z amerykańskiego prawa autorskiego. Jeśli użytkownik uważa w dobrej wierze, że materiały dostępne w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, użytkownik (lub jego przedstawiciel) może wysłać do firmy Epicor powiadomienie z żądaniem usunięcia tych materiałów lub zablokowania dostępu do nich. Jeśli użytkownik uważa w dobrej wierze, że ktoś niesłusznie złożył przeciwko niemu zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, ustawa DMCA zezwala mu na przesłanie firmie Epicor kontrpowiadomienia. Powiadomienia i kontrpowiadomienia muszą spełniać aktualne wymogi ustawowe nałożone przez ustawę DMCA. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.copyright.gov/. Powiadomienia i kontrpowiadomienia należy przesyłać na adres:

Epicor Software Corporation
Las Cimas II- 807 Las Cimas Parkway, Suite 400
Austin, Texas 78746
Bezpośrednio: +1.512.328.2300

Sugerujemy skonsultowanie się z doradcą prawnym przed złożeniem zawiadomienia lub kontr-zawiadomienia. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą DMCA za fałszywe roszczenia grożą kary.

Informacje lub skargi

Zgodnie z sekcją 1789.3 kalifornijskiego kodeksu cywilnego użytkownicy w Kalifornii mają prawo do otrzymania następującego powiadomienia o prawach konsumenta:

  1. Informacje o cenach. Epicor nie pobiera obecnie osobnych opłat za korzystanie z niniejszej witryny internetowej Spółki. Firma zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, dopłat lub wprowadzania nowych opłat w dowolnym momencie, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania.
  2. Skargi. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Witryny użytkownik może skontaktować się z Działem Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, pisząc na adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834. Użytkownik może również skontaktować się z nami pisząc na adres Epicor Software Corporation Las Cimas II- 807 Las Cimas Parkway, Suite 400, Austin, Texas 78746 Attn: General Counsel lub dzwoniąc pod numer +1.512.328.2300.

Bezskuteczne tam, gdzie jest to zabronione.

Chociaż niniejsza Witryna jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie usługi omówione lub wymienione w niniejszej Witrynie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub jurysdykcjach. Ponadto, nie wszystkie osoby mogą być w stanie uczestniczyć lub wygrywać nagrody, jeśli dotyczy, w wyzwaniach, loteriach, konkursach, loteriach, ankietach lub podobnych promocjach udostępnianych za pośrednictwem Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępności niniejszej Witryny i/lub świadczenia dowolnej usługi na rzecz dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza witryna została utworzona i jest kontrolowana przez Epicor Software Corporation w stanie Kalifornia w USA. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki i Oświadczenie o ochronie prywatności podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Kalifornia, bez stosowania jakichkolwiek zasad kolizji prawa. Użytkownik niniejszym wyraża wyraźną zgodę i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niedogodnego forum, na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Alameda w stanie Kalifornia w USA we wszystkich sporach wynikających z korzystania z Witryny lub z nią związanych. Użytkownik zgadza się również przestrzegać wszystkich przepisów prawa kraju, w którym zamieszkuje, mających zastosowanie do przesyłania danych w Internecie, w tym między innymi przepisów regulujących korzystanie z szyfrowania i przepisów regulujących przesyłanie danych przez granice międzynarodowe, do krajów objętych zakazem i zawierających dane osobowe.

Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za oddzielne od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, a pozostała część Warunków będzie nadal obowiązywać.

Ogólne

Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, w której nie obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, w tym między innymi niniejszy paragraf. Użytkownik zgadza się, że w wyniku niniejszej umowy lub korzystania z Witryny między nim a firmą Epicor nie istnieje stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani pośrednictwa. Wykonywanie niniejszych Warunków przez firmę Epicor podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi odstępstwa od prawa firmy Epicor do stosowania się do żądań lub wymogów organów rządowych, sądowych lub organów ścigania dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika lub informacji przekazywanych lub gromadzonych przez firmę Epicor w związku z takim korzystaniem. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki i Oświadczenie o ochronie prywatności stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Epicor w odniesieniu do Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a firmą Epicor w odniesieniu do Witryny. Drukowana wersja niniejszych Warunków i wszelkich powiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszych Warunkach lub z nimi związanych w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Epicor, Business Inspired i logo Epicor są znakami towarowymi firmy Epicor Software Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych, niektórych innych krajach i/lub UE.